Prohlášení společnosti Travel a la carte a.s. o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů platí pro všechny platformy, jejichž hosting zajišťuje TAC (naše webové stránky, mobilní aplikace a všechny její složky), a na ně se vztahuje (dále jen „Platforma“).

V následujícím prohlášení uvádíme informace o shromažďování údajů při používání našich webových stránek nebo aplikace, na jejichž základě lze identifikovat osobu.. Informace, na jejichž základě lze identifikovat osobu, jsou veškeré údaje, které se vztahují k Vám osobně, například jméno, adresa, elektronická adresa nebo uživatelské chování. Ochrana údajů, na jejichž základě lze identifikovat Vaši osobu, je pro nás velmi důležitá.

Toto prohlášení může být v případě potřeby pozměněno a upraveno, a proto si vyhrazujeme právo toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů kdykoli změnit, a prosíme Vás, abyste se pravidelně informovali o jeho aktuálním stavu.

Odpovědnou stranou ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je Travel a la carte a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 055 60 772, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, Praha 2, Česká republika.


1. Vaše práva a možnosti volby

Ve vztahu k údajům, na jejichž základě lze identifikovat osobu a jež se Vás týkají, máte následující práva:

1.1. Obecná práva

Máte právo na informace, opravu, omezení zpracování, výmaz, námitku vůči zpracování a přenositelnost údajů. Pokud se zpracování zakládá na Vašem souhlasu, máte právo jej odvolat s účinností do budoucna.

Máte právo si stěžovat u příslušného dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů ohledně našeho zpracování údajů, na jejichž základě lze identifikovat Vaši osobu.

1.1. Obecná práva

Máte právo na informace, opravu, omezení zpracování, výmaz, námitku vůči zpracování a přenositelnost údajů. Pokud se zpracování zakládá na Vašem souhlasu, máte právo jej odvolat s účinností do budoucna.

Máte právo si stěžovat u příslušného dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů ohledně našeho zpracování údajů, na jejichž základě lze identifikovat Vaši osobu.

1.2. Práva na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů

Podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů máto právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1) písm. f) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (zpracování údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů); totéž se vztahuje i na profilování na základě tohoto ustanovení. Vznesete-li námitku, nebudeme již zpracovávat údaje, na jejichž základě lze identifikovat Vaši osobu, pokud nezjistíme závažné a oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování napomáhá uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků.

1.3. Práva v přímé reklamě

Pokud zpracováváme údaje, na jejichž základě lze identifikovat Vaši osobu, pro účely přímé reklamy, máte právo podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely takové reklamy; totéž se rovněž případně vztahuje na profilování, pokud se týká této přímé reklamy.

1.4. Právo na přístup a zpochybnění

Máte právo vidět a zpochybnit údaje, které poskytly třetí osoby v rámci vyvíjení našeho úsilí v oblasti zjišťování podvodů, předcházení podvodům a hodnocení rizik s nimi souvisejících. Žádosti zasílejte do našeho sídla a my si k ověření Vaší žádosti můžeme vyžádat doklad o identifikaci.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které jste nám poskytli, máte následující možnosti volby:

1.5. Přístup a aktualizace

Údaje ve svém uživatelském účtu TAC můžete přezkoumávat, aktualizovat a vymazávat v nastavení účtu.

1.6. Zrušení účtu

Máte možnost svůj uživatelský účet TAC kdykoli zrušit. Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo v centru zákaznické podpory.

2. Údaje, které shromažďujeme

Pokud budete naše webové stránky nebo aplikaci používat pouze pro informační účely (pokud u nás nezakládáte uživatelský účet ani nám neposkytujete další údaje jinak), budeme shromažďovat jen ty údaje, na jejichž základě lze identifikovat osobu, které Váš prohlížeč předává našemu serveru. Pokud si přejete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme ty údaje, které jsou z technického hlediska nutné k zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti. V případě podezření na zneužití ve spojení s rezervacemi, nákupy či jinou aktivitou podobné povahy používáme tyto údaje pro usnadnění identifikace odpovědné osoby.

2.1. Údaje, které nám dáváte

2.1.1. Údaje nutné k řádnému užívání Platformy TAC

Při používání naší Platformy Vás žádáme o poskytnutí následujících osobních údajů. Tyto údaje jsou nutné k řádnému plnění smlouvy mezi Vámi a námi a umožňují nám plnit naše zákonné povinnosti. Je možné, že bez nich bychom nebyli schopni Vám poskytnout všechny požadované služby.

Údaje o účtu. Pokud si přejete u nás vytvořit uživatelský účet, požadujeme údaje jako Vaše jméno, příjmení, elektronická adresa či datum narození.

Údaje o profilu a pro tvorbu seznamů. Za účelem užívání některých prvků Platformy TAC Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, k nimž patří adresa bydliště, telefonní číslo a profilový obrázek.

Totožnost a ověřovací údaje. Za účelem zachování důvěryhodného a zabezpečeného prostředí můžeme shromažďovat údaje k ověření totožnosti (např. fotokopie Vašeho občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu v rozsahu povoleném platnou právní úpravou) a další ověřovací informace.

Údaje o platbách. Za účelem užívání některých prvků Platformy TAC Vás můžeme požádat o určité finanční údaje (např. údaje o bankovním účtu nebo o kreditní kartě), abychom usnadnili zpracování plateb.

Komunikace s námi a poskytovateli. Při komunikaci prostřednictvím naší Platformy jakýmkoli způsobem shromažďujeme údaje o Vaší komunikaci a další informace, které se rozhodnete nám poskytnout.

2.1.2. Údaje, které se rozhodnete nám poskytnout

Abyste měli lepší uživatelskou zkušenost s používáním Platformy TAC, můžete se rozhodnout nám poskytnout další osobní údaje. Takové další údaje budou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

Další údaje o uživatelském účtu. V rámci svého uživatelského účtu nám můžete poskytnout další údaje jako pohlaví, preferovaný jazyk či jazyky, město a další popisné údaje a preference.

Další údaje. Jinak nám dále můžete poskytnout údaje při vyplňování formuláře, vyhledávání, aktualizaci nebo doplňování informací do Vašeho uživatelského účtu TAC, účasti na propagačních akcích nebo užívání dalších prvků Platformy TAC.

2.1.3. Údaje nutné k užívání platebních služeb

Následující údaje jsou nutné k řádnému poskytování platebních služeb v souladu s platnou právní úpravou (např. předpisy o boji proti praní špinavých peněz). Bez nich nemůžete používat naše platební služby.

Údaje o platbě. Pro účely zpracování platby je nutné poskytnout údaje o Vašem bankovním účtu či kreditní kartě.

Totožnost a ověřovací údaje. Za účelem ověření Vaší totožnosti a dodržování platné právní úpravy mohou být vyžádány údaje o Vaší totožnosti, např. fotokopie Vašeho občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu (v rozsahu povoleném platnou právní úpravou) či další ověřovací informace, datum narození, adresa, elektronická adresa, telefonní číslo a jiné údaje.

2.2. Údaje, které shromažďujeme automaticky

Používáte-li Platformu TAC a platební služby, automaticky shromažďujeme údaje včetně osobních údajů o službách, které využíváte, a o tom, jak je využíváte. Tyto údaje jsou nutné k řádnému plnění smlouvy mezi Vámi a námi, umožňují nám plnit zákonné povinnosti a jsou potřebné vzhledem k našemu oprávněnému zájmu být schopni poskytovat a zdokonalovat funkce služeb TAC.

Geolokalizační údaje. Při užívání některých prvků Platformy TAC můžeme shromažďovat údaje o Vaší přesné či přibližné poloze určené pomocí údajů, jako je Vaše IP adresa či GPS mobilního zařízení, abychom Vám nabídli lepší uživatelskou zkušenost. Většina mobilních zařízení a prohlížečů Vám umožňuje ovládat lokalizační služby k aplikacím či znemožnit jejich užívání v nabídce nastavení.

Údaje o užívání. Shromažďujeme údaje o Vašich interakcích s Platformou TAC, jako jsou stránky či obsah, které se prohlížíte, Vaše vyhledávání, rezervace nebo nákupy, které jste realizovali, a další akce na Platformě TAC.

Cookies. Používáme cookies a podobné technologie, jako jsou webové signály, pixely a mobilní identifikátory. Užívání těchto technologií sledování na Platformě TAC můžeme též umožnit našim obchodním partnerům nebo můžeme pověřit jiné osoby, aby Vaše chování sledovaly za nás.

Údaje o platebních transakcích. Shromažďujeme údaje týkající se Vašich platebních transakcí uskutečněných prostřednictvím naší Platformy, včetně použitého platebního prostředku, data a času, fakturační adresy, výše platby, IBAN a dalších údajů o transakci.

2.3. Údaje, které shromažďujeme od třetích osob

V některých případech můžeme shromažďovat údaje včetně osobních údajů, které nám o Vás poskytnou jiní při používání Platformy TAC, nebo získávat údaje z jiných zdrojů a kombinovat je s údaji, které shromažďujeme prostřednictvím naší Platformy. To, jak třetí osoby poskytující informace o Vás zpracovávají Vaše osobní údaje, nemůžeme kontrolovat ani nad tím dozírat.

3. Jak používáme údaje, které shromažďujeme

Údaje o Vás užíváme, uchováváme a zpracováváme v zájmu zdokonalení a vývoje naší Platformy, ale také proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby v důvěryhodném a bezpečném online prostředí. Za účelem dosažení tohoto cíle:

 • Vám dáváme možnost přístupu k naší Platformě a jejího využívání se všemi jejími prvky včetně platebních služeb;
 • personalizujeme a přizpůsobujeme Vaši zkušenost s pomocí historie Vašeho vyhledávání a nákupů a Vašich osobních preferencí, abychom Vám představili ty nejvhodnější nabídky;
 • Vám poskytujeme zákaznickou podporu;
 • zjišťujeme podvody, spamy, zneužívání a jiné škodlivé činnosti a zamezujeme jim;
 • ověřujeme a autentizujeme informace a identifikační údaje, které jste nám poskytli;
 • plníme své zákonné povinnosti;
 • uplatňujeme naše Všeobecné podmínky a další pravidla;
 • na základě Vašich preferencí Vám zasíláme propagační sdělení, marketingové, reklamní a jiné informace, které by Vás mohly zajímat;
 • personalizujeme a zdokonalujeme reklamu.

4. Bezpečnost

Neustále pracujeme na realizaci a aktualizacích administrativních, technických a fyzických bezpečnostních opatření, abychom pomáhali při ochraně Vašich údajů před nepovoleným

přístupem, ztrátou, zničením, změnou nebo zneužitím. Slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, ale přesto je třeba, abyste měli na paměti, že Internet není stoprocentně bezpečné prostředí, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost přenosů nebo uchování Vašich údajů.

5. Sdílení a zpřístupnění údajů

5.1. Sdílení mezi Vámi, námi a Poskytovateli

V zájmu usnadnění vyřízení Vaší objednávky, nákupu či rezervace můžeme sdílet Vaše údaje s Poskytovateli (např. Vaše jméno, datum narození či adresa). Vezměte prosím na vědomí, že pokud objednáváte, nakupujete či rezervujete prostřednictvím jiných webových stránek či platformy Poskytovatele, vztahují se na Vás pravidla ochrany údajů daného Poskytovatele.

Údaje, které veřejně sídlete na Platformě TAC, jsou indexovány prostřednictvím vyhledávačů třetích osob. V některých případech je možné tento prvek odmítnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Nad praktikami vyhledávačů třetích osob nemáme kontrolu.

5.2. Sdílení s poskytovateli služeb

Třetí poskytovatelé služeb nám mohou pomáhat například při poskytování péče o zákazníky, reklamy či platebních služeb, při ověření či autentizaci Vašich údajů nebo porovnávání Vašich údajů s veřejnými databázemi, při prevenci podvodů nebo poskytování jiných souvisejících služeb. Tito poskytovatelé služeb mají omezený přístup k Vašim údajům a jsou smluvně zavázáni k tomu, aby je užívali v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

5.3. Zpřístupnění údajů stanovené zákonem a požadované z hlediska bezpečnosti

V souladu s platnou právní úpravou může TAC Vaše údaje zpřístupnit soudům, orgánům činným v trestním řízení či státním orgánům a třetím osobám, pokud jsme tak povinni učinit ze zákona nebo pokud je takové zpřístupnění skutečně nezbytné:

 • pro postup v soudním řízení a k odpovědím na potenciální nároky uplatňované vůči nám;
 • pro reagování na žádost týkající se vyšetřování trestné činnosti, údajné nebo domnělé protiprávní činnosti nebo jiné činnosti, která by nás, Vás nebo jiného uživatele naší Platformy vystavila právní odpovědnosti;
 • z hlediska ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti TAC, našich zaměstnanců, jiných uživatelů či veřejnosti.

5.4. Agregované údaje

Můžeme rovněž shromažďovat obecné údaje o našich uživatelích, které kombinujeme tak, že již neidentifikují Vás jako individuálního uživatele ani na Vás neodkazují, a dále informace, na jejichž základě nelze identifikovat konkrétní osobu, pro účely odvětví a analýzy trhu, demografického profilování, reklamy a jiné podnikatelské účely.

6. Interakce se třetími osobami

Naše Platforma obsahuje odkazy na webové stránky či služby třetích osob. Nevlastníme ani neovládáme žádného z Poskytovatelů a je možné, že při interakci s nimi poskytujete údaje přímo jim. Poskytovatelé mají svá vlastní pravidla a zásady shromažďování, užívání a zpřístupňování informací o Vás. Proto Vám doporučujeme prostudovat zásady pro ochranu osobních údajů těch Poskytovatelů, jejichž webové stránky navštěvujete.

Sign-up now and be notified when our app will be available to download in the App Store. Be the first to use the app and gain referral credit from us when inviting your friends to use Travel a la carte too!
Sign-up now and be notified when our app will be available to download in the Google Play. Be the first to use the app and gain referral credit from us when inviting your friends to use Travel a la carte too!