Všeobecné obchodní podmínky Travel a la Carte a.s.

Následující všeobecné podmínky se vztahují na veškeré produkty a služby poskytované přímo či nepřímo námi našim klientům. Výrazy „TAC“, „my“ a „náš/naše“ odkazují na Travel a la carte a.s., akciovou společnost založenou a existující podle práva České republiky, IČO: 055 60 772, se sídlem Rybalkova 1433/14, Vinohrady, Praha 2, Česká republika.

Přístupem na naše webové stránky, mobilní aplikaci či kteroukoli jejich složku nebo prvek prostřednictvím jakékoli platformy (společně dále jen „Platforma“), jejich prohlížením a užíváním, nebo dokončením objednávky, nákupu, rezervace apod. produktů nebo služeb potvrzujete a souhlasíte, že jste si přečetli veškeré níže uvedené podmínky a upozornění bez úprav a porozuměli jim (společně dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky platí i tehdy, kontaktujete-li naše středisko zákaznické podpory. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte k naší Platformě ani nekontaktujte naše středisko zákaznické podpory.

1. Rozsah a povaha našich služeb

Naše Platforma je multifunkční vyhledávací a rezervační platforma, která našim uživatelům poskytuje personalizované cestovní plány včetně služeb a produktů, které lze následně objednat, koupit, rezervovat nebo pronajmout právě prostřednictvím naší Platformy. TAC neposkytuje, nevlastní ani nekontroluje žádné ze služeb a produktů, k nimž máte přístup prostřednictvím naší Platformy (společně dále jen „Produkty“). Všechny z těchto produktů vlastní, kontrolují a zpřístupňují třetí osoby (společně dále jen „Poskytovatelé“), a to buď přímo, nebo skrze další prostředníky. Každý takový Poskytovatel odpovídá za své vlastní produkty a služby. Objednáním, nákupem, rezervací, pronájmem apod. uzavíráte přímý právně závazný smluvní vztah s daným Poskytovatelem, s nímž jste provedli příslušnou operaci. Vztahují se na Vás podmínky Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů, a proto je nutné, abyste s nimi souhlasili a porozuměli jim. Vaše interakce s kterýmikoli Poskytovateli, k nimž jste získali přístup prostřednictvím naší Platformy, je na Vaše riziko a TAC nenese odpovědnost za vztah mezi Vámi a Poskytovateli.

Jednáme pouze jako prostředník mezi Vámi a Poskytovateli. TAC nad Poskytovateli nemá kontrolu. Vztah mezi námi a Poskytovateli se řídí zvláštními podmínkami.

TAC zajišťuje hosting obsahu včetně cen, obrázků a služeb a popisu produktů, které předloží Poskytovatelé nebo které získá od Poskytovatelů (dále jen „Obsah poskytovatele“), i obsahu poskytnutého uživateli, jako jsou komentáře, hodnocení a další informace (dále jen „Obsah uživatele“) (společně dále jen „Obsah“). Obsah má sloužit jen jako obecné vodítko. Obsah nemůžeme nijak ovlivnit a zveřejňujeme jej na základě údajů, které uvedli Poskytovatelé.

Ačkoli při realizaci naší Platformy postupujeme odůvodněně a vyvíjíme nejlepší úsilí, neodpovídáme za přesnost, kvalitu, úplnost, správnost, spolehlivost, včasnost ani důvěryhodnost Obsahu. Za přesnost, kvalitu, úplnost, správnost, spolehlivost, včasnost a důvěryhodnost údajů o svých Produktech (včetně zejména popisů, poplatků, cen, podmínek a dostupnosti) odpovídají vždy Poskytovatelé.

TAC nezaručuje, že uváděné ceny budou v reálném čase aktualizovány ani že konkrétní služba či produkt bude k dispozici. Proto ceny zobrazované Poskytovateli nemusejí vždy odpovídat cenám na naší Platformě.

2. Užívání platformy

Abyste k naší Platformě měli přístup a mohli ji plně využívat, potřebujete si u nás založit uživatelský účet. Každý účet, který si u nás zřídíte, je vázán na Vaši osobu a nesmíte jej darovat, půjčit či převést ve prospěch jiné osoby ani jiné osobě jinak dovolit, aby k němu měla přístup a užívala jej. Jméno Vašeho účtu, Vaše identifikace uživatele a další identifikační údaje, které přijmete v rámci naší Platformy, zůstávají naším vlastnictvím, a proto můžeme v případě, že Váš účet bude z jakéhokoli důvodu Vámi nebo námi zrušen či deaktivován, tyto údaje zablokovat, vyžádat si je zpět a znovu použít, pokud nebude požadováno jinak. Při registraci účtu u nás můžete být požádáni o poskytnutí finančních údajů či údajů, které používáme, abychom Vás identifikovali.

Podmínkou užívání naší Platformy je, abyste výslovně zaručili následující:

 • je Vám nejméně 18 let;
 • jstezpůsobilí se právně zavazovat;,
 • Platformu budete používat v souladu s těmito podmínkami;
 • naši Platformu budete používat pouze pro soukromé účely při hledání legitimních nabídek podle svého přání;
 • o podmínkách, které se vztahují na vyhledávání či rezervace a nákupy, jež jste učinili jménem jiných osob, budete tyto osoby informovat, včetně zejména všech příslušných pravidel a omezení;
 • všechny údaje, které jste pro naši Platformu uvedli, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; a
 • údaje o svém TAC účtu budete chránit a budete dohlížet nad tím, jak je Váš účet užíván Vámi či kýmkoli jiným, a budete za toto užívání zcela odpovědni.

Ponecháváme si právo podle vlastní úvahy komukoli kdykoli a z jakéhokoli důvodu zamítnout přístup k naší Platformě a námi nabízeným službám, včetně zejména kvůli porušení těchto Podmínek.

3. Platební služby a peněženka TAC

TAC není banka, a proto neposkytujeme půjčky ani úvěry a nezabýváme se žádnými jinými finančními nástroji. V rámci Vašeho užívání naší Platformy Vám dáváme možnost poukazovat platby nám, Poskytovatelům či třetím osobám, a dále provádět jiné finanční transakce (dále jen „Platební služby“). Pro takové platby můžeme stanovit další podmínky včetně podmínek pro případné vracení peněz, fakturační ujednání apod. Souhlasíte s tím, že odpovědnost za veškeré poplatky a daně související s takovými platbami nesete výhradně Vy a že cenové podmínky a dostupnost Produktů se mohou kdykoli změnit.

Není-li v kogentních ustanoveních použitelných právních předpisů či našich ustanoveních uvedeno jinak, není Poskytovatel ani žádná třetí osoba za žádných okolností povinna vrátit peníze z žádné platby, kterou jste ve vztahu k jakýmkoli Produktům za konkrétní položku či produkt v rámci naší Platformy poukázali nám, Poskytovateli či jakékoli třetí osobě.

Poskytujeme Vám možnost vložit na svůj uživatelský účet určitou hodnotu (dále jen „Peněženka TAC“). Peněženku TAC lze použít pouze k platbám za Produkty označené a zobrazené na naší Platformě. TAC Vám nabízí různé možnosti navýšení zůstatku Vaší Peněženky TAC, přičemž tyto způsoby se mohou dle potřeby měnit. Pro různé měny Vám rovněž můžeme nabízet vlastní směnný kurz, aby placení v rámci naší Platformy bylo co nejsnadnější. TAC může stanovit, do jaké výše lze peněžní prostředky v peněžence doplnit, a v budoucnu může tyto částky měnit. Reklamace stržených částek je nutné nám zaslat e-mailem do 48 hodin od zadání příslušného platebního příkazu. Podání reklamace nezbavuje povinnosti za poskytnuté služby zaplatit. TAC může účtovat administrativní náklady na šetření spojená s reklamacemi týkajícími se plateb, pokud platby reklamujete opakovaně, tyto reklamace jsou nedůvodné a Vy v nich pokračujete; účtování takových nákladů záleží pouze na naší úvaze.

Platnost kreditního zůstatku Vaší peněženky skončí, pokud po dobu 180 dnů alespoň jednou nepoužijete na úhradu jedné služby. Částky vložené do Vaší peněženky TAC lze získat zpět, a v případě, že nedochází k převodu na jinou měnu, není za toto účtován žádný poplatek. Vrácení peněžních prostředků proběhne do 7 pracovních dnů přímo na Váš bankovní účet nebo jiný účet, ze kterého jste prostředky do peněženky TAC vložili.

Při používání Platebních služeb výslovně potvrzujete a souhlasíte, že:

 • Platební služby používáte na vlastní riziko. TAC nedává žádné záruky za služby poskytnuté Vám nebo jiné osobě;
 • TAC neodpovídá za žádné ztráty vzniklé Vám či třetí osobě v důsledku selhání, dočasného výpadku či poruchy naší Platformy;
 • užívání Platebních služeb může být případně nedostupné v důsledku přerušení služeb poskytovaných třetími stranami nebo technických přerušení či požadavků údržby, přičemž TAC neodpovídá za žádné ztráty vzniklé Vám či třetí osobě v důsledku takových přerušení;
 • TAC neodpovídá za žádné ztráty či škody, které Vám vzniknou v důsledku chyby při zaslání peněžních prostředků nebo duplicitního příkazu k úhradě. Sem patří i situace, kdy třetí osoba nemá z jakéhokoli důvodu na prostředky právní nárok;
 • TAC neodpovídá za žádné ztráty či škody, které Vám případně vzniknou v důsledku směnných operací a v souvislosti s kurzovým rizikem;
 • TAC vůči Vám neodpovídá za žádné ztráty či škody, které Vám vzniknou v přímé či nepřímé souvislosti s provozem, selháním či poruchou systémů či komunikačních prostředků třetí osoby;
 • riziko spojené s užíváním či nákupem Produktů Poskytovatele nesete výhradně Vy. Tímto souhlasíte, že nám nahradíte škodu, která Vám v této souvislosti vznikne nebo kterou způsobíte. TAC nepřijímá žádnou odpovědnost ve spojení s transakcemi třetích osob;
 • TAC neověřuje údaje Poskytovatele, jeho čísla účtů apod. Nejsme odpovědní vůči Vám ani Poskytovatelům za žádnou ztrátu či škodu vzniklou Vám v důsledku toho, že jste uvedli nesprávné či neúplné údaje. TAC nenese odpovědnost ani v případě, že nevyplníte příkaz nebo se při užívání naší Platformy a Platebních služeb neřídíte našimi pokyny;
 • údaje zasílané prostřednictvím veřejných sítí mohou být nezákonně monitorovány a zachyceny. TAC doporučuje, aby se Platební služby užívaly pouze prostřednictvím zabezpečených soukromých sítí.

4. Platby předem a storno

Při objednávání, nákupu, rezervaci s platbou předem apod. dáváte souhlas k tomu, že se na Vás mohou vztahovat příslušné storno podmínky,pravidla a případné další podmínky konkrétního Poskytovatele. Příslušné podmínky daného Poskytovatele lze získat od něj. Dovolujeme si upozornit, že u některých sazeb, poplatků či zvláštních nabídek nemusí být storno, vrácení peněz či jiná změna možná.

Pokud chcete Vaši objednávku, nákup či rezervaci přehodnotit, změnit nebo zrušit, najděte potvrzovací e-mail a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Dovolujeme si upozornit, že za storno Vám může být v souladu s pravidly Poskytovatele účtován poplatek. TAC Vám doporučuje si storno podmínky a pravidla příslušného Poskytovatele před jakoukoli operací pečlivě prostudovat.

5. Korespondence a komunikace

Pokud objednáváte, nakupujete, rezervujete s platbou předem apod., souhlasíte s tím, že příslušná sdělení budete dostávat prostřednictvím:

 • e-mailu,
 • SMS zpráv,
 • oznámení platformy (oznámení typu push notification).

Za účelem dokončení a zabezpečení Vaší transakce je třeba použít správnou elektronickou adresu a platné telefonní číslo a obojí řádně aktualizovat. Neodpovídáme za nesprávné či chybně napsané elektronické adresy ani nepřesně či nesprávně napsaná telefonní čísla.

6. Zakázané aktivity

Obsah a údaje o naší Platformě (včetně zejména ceny a dostupnosti zobrazených produktů a služeb) a dále o infrastruktuře použité k poskytování tohoto obsahu a údajů jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich Poskytovatelů. Můžete si pořizovat kopie Vašich dokladů souvisejících s Vaší činností na naší Platformě (včetně zejména potvrzení rezervací, dokladů o nákupu apod.), avšak zavazujete se, že žádné údaje, software, produkty či služby obdržené z naší Platformy či jejím prostřednictvím nebudete jinak měnit, kopírovat, rozesílat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, pracovat s nimi na základě licence, vytvářet z nich odvozená díla, převádět je či prodávat nebo odprodávat. Navíc se zavazujete, že nebudete:

 • užívat naši Platformu či její obsah pro žádné komerční účely, pokud to nebude s námi dohodnuto;
 • objednávat, nakupovat, rezervovat, pronajímat si apod. spekulativně, naoko, podvodně v očekávání poptávky;
 • bez našeho výslovného písemného svolení přistupovat k obsahu či informacím na naší Platformě, monitorovat nebo kopírovat je pomocí robota, scraperu či jiného automatizovaného prostředku nebo manuálně pro jakékoli účely;
 • porušovat omezení v tzv. „robot exclusion header“ na naší Platformě či obcházet jiná opatření používaná pro zabránění přístupu k naší Platformě nebo omezení tohoto přístupu;
 • činit kroky, které dle našeho posouzení způsobují nepřiměřeně či neúměrně velké zatížení naší infrastruktury;
 • bez našeho výslovného písemného svolení vytvářet hluboké odkazy k žádné části naší Platformy (včetně zejména cesty nákupu jakéhokoli produktu či služby) pro žádné účely;
 • bez našeho předchozího písemného souhlasu vkládat, zrcadlit ani jinak začleňovat žádnou část naší Platformy do žádných jiných webových stránek či aplikace.

Pokud Vaše aktivita na naší Platformě vykazuje znaky podvodu, zneužití nebo podezřelé činnosti, může Vám TAC své služby odepřít, Váš účet u nás zrušit a zakázat jakoukoli další související činnost. Pokud jste se dopustili podvodné činnosti, vyhrazuje si TAC právo podniknout příslušné nutné právní kroky a je možné, že budete odpovědní za peněžní ztráty vzniklé TAC včetně nákladů na vedení soudních sporů a náhrady škody.

7. Odkazy na webové stránky třetích osob

Naše Platforma může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími osobami. Takové hypertextové odkazy slouží pouze jako vodítko. Nad takovými webovými stránkami nemáme kontrolu a neodpovídáme za jejich obsah ani ochranu osobních údajů či jiné na nich uplatňované postupy. To, že zařazujeme hypertextové odkazy na takové webové stránky, neznamená, že materiál na těchto webových stránkách schvalujeme nebo že jsme s jejich provozovateli spojeni. Dále je na Vás, abyste podnikli preventivní kroky s cílem zajistit, že Vámi vybrané odkazy či stažený software neobsahují viry, vady či jiné destruktivní prvky.

8. Ochrana osobních údajů

TAC bude se všemi osobními údaji, které se k Vám vztahují, zacházet jako s důvěrnými. Zavazujeme se podniknout veškerá přiměřená opatření k ochraně poskytnutých osobních údajů v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde.

TAC bude zpracovávat a šířit Vaše osobní údaje, pokud:

 • jste k tomu dali souhlas,
 • jsme povinni tak činit ze zákona,
 • je to třeba k odhalování, prevenci a ohlašování krádeží, podvodů a jiné trestné činnosti,
 • je to ve veřejném zájmu,
 • se tak děje v rámci udržování vztahu s Vámi,
 • zpracováváme platby.

9. Odpovědnost a náhrada škody

TAC se nevyjadřuje k vhodnosti Obsahu zobrazeného na naší Platformě pro jakékoli účely. Zobrazení Obsahu na Platformě nijak neznamená, nenaznačuje ani nepředstavuje doporučení TAC, sponzorské schválení takových produktů či služeb ani propojení mezi Poskytovatelem a TAC. Veškerý Obsah a jakékoli jiné informace poskytované na naší Platformě se poskytují bez jakékoli záruky.

TAC tímto odmítá veškeré záruky a podmínky týkající se Obsahu či jiných informací poskytovaných na naší Platformě, a to včetně všech implicitních záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, vlastnictví nebo neporušení smlouvy. Poskytovatelé jsou na TAC nezávislí a nejsou zástupci ani zaměstnanci TAC. TAC neodpovídá za jednání, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení ustanovení či nedbalost žádného Poskytovatele, a to včetně z nich vyplývajících úrazů, úmrtí a majetkových či jiných škod. TAC neodpovídá za žádné zrušení, rezervaci nadměrného počtu míst (overbooking), stávky, případy vyšší moci ani jiné příčiny, které jsou mimo její přímou kontrolu. TAC nepřijímá odpovědnost za možnost nepřerušeného přístupu k naší Platformě a může na Platformě provádět technické práce či údržbu v jakémkoli termínu, který si zvolí. V takových případech se můžete s žádostí o pomoc obracet na naše středisko zákaznické podpory.

TAC v žádném případě neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné ztráty nebo škody ani sankční náhradu ztráty či škody, pokud takové ztráty či škody vyplývají z Vašeho přístupu k naší Platformě, jejího zobrazování či užívání, ze zpoždění či nemožnosti přístupu k naší Platformě, jejího zobrazení či užívání či jakkoli s výše uvedeným souvisejí (včetně zejména Vašeho spoléhání na názory uváděné na této Platformě, jakýchkoli počítačových virů, informací, softwaru, webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, produktů a služeb získávaných prostřednictvím naší Platformy, a včetně ztrát či škod jinak vyplývajících z přístupu k naší Platformě, jejího zobrazování či užívání) bez ohledu na to, zda vzniknou na základě nedbalosti, smlouvy, občanskoprávního deliktu, objektivní odpovědnosti, právních předpisů o ochraně spotřebitele či jinak, a to i v případě, že na možnost vzniku takové škody byla TAC upozorněna. Pokud bude i přes výše uvedené omezení TAC shledána odpovědnou za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vyplývá z kterékoli z výše uvedených událostí nebo s takovou událostí jakkoli souvisí, pak odpovědnost TAC v žádném případě celkově nepřesáhne 1 000,- EUR či ekvivalent této částky v národní měně.

Omezení odpovědnosti odráží rozložení rizik mezi strany. Omezení uvedená v tomto oddílu přetrvají a budou platit i tehdy, pokud bude shledáno, že jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto Podmínkách pozbyl svého základního smyslu. Omezení odpovědnosti stanovená těmito Podmínkami svědčí ve prospěch TAC.

Souhlasíte s tím, že budete chránit TAC, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, důvody žaloby, požadavky, vymáháním prostředků, ztrátami, škodami, pokutami, sankcemi a dalšími náklady a výdaji všeho druhy a povahy a nahradíte jim z toho vyplývající škodu, včetně zejména přiměřených nákladů na právní zastoupení a účetnictví, pokud výše uvedené budou uplatňovat třetí osoby v důsledku:

 • Vašeho porušení těchto Podmínek nebo dokumentů, na něž Podmínky odkazují;
 • Vašeho porušení jakéhokoli právního předpisu nebo práv jakékoli třetí osoby; nebo
 • Vašeho užívání naší Platformy.

10. Práva duševního vlastnictví

Není-li stanoveno jinak, software potřebný pro naše služby a všechny jeho složky a prvky jsou naším vlastnictvím. Práva duševního vlastnictví k obsahu, informacím a materiálu na naší Platformě patří Poskytovatelům.

TAC výlučně náleží veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se k Platformě, na níž je služba k dispozici. Pokud byste náš obsah zcela nebo zčásti užívali či kombinovali nebo byste práva duševního vlastnictví k Platformě či jakémukoli obsahu jinak vlastnili, tímto taková práva duševního vlastnictví postupujete a poskytujete nám a převádíte na nás. Jakékoli nezákonné užití výše uvedeného jednání či chování představuje podstatné porušení našich práv duševního vlastnictví (včetně zejména autorských práv a práv databáze).

11. Rozhodné právo a soudní pravomoc

Není-li v platné právní úpravě stanoveno jinak, řídí se tyto Podmínky právním řádem České republiky, podle něj budou vykládány a jakékoli spory vzniklé v jejich důsledku či v souvislosti s nimi podléhají pravomoci příslušných soudů České republiky.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto podmínek neplatné, nevymahatelné či nezávazné nebo se neplatným, nevymahatelným či nezávazným stane, zůstáváte vázáni všemi jejich ostatními ustanoveními. V takovém případě však budou taková neplatná ustanovení uplatňována v nejširším rozsahu povoleném platnou právní úpravou a budete alespoň souhlasit s účinkem podobným tomu, který má neplatné, nevymahatelné či nezávazné ustanovení, s ohledem na obsah a účel těchto Podmínek.

Sign-up now and be notified when our app will be available to download in the App Store. Be the first to use the app and gain referral credit from us when inviting your friends to use Travel a la carte too!
Sign-up now and be notified when our app will be available to download in the Google Play. Be the first to use the app and gain referral credit from us when inviting your friends to use Travel a la carte too!